Zde je několik volně pohozených námětů k úvahám, jak se ze svobodné země stane ruská gubernie:

Z VOJENSKÝCH HLÁŠENÍ (publikovaných 20. 2. 1963  v deníku Rovnost):

„Dne 23. února 1948 jsem převzal  službu dozorčího  důstojníka útvaru zbrojnice 5 v Brně. Asi v 16 hodin jsem  obdržel  nařízení od velitele, že k večeru bude Zbrojovka nakládat  zbraně, které  má u nás v budově uložené a ke kterým se  dostaví jeden důstojník SNB a úředníci  Zbrojovky s civilními  dělníky. Nakládání započalo v 18 hodin dne 23. února a  trvalo  do 22:50 hodin. Další nakládání započalo v 01:15 hodin dne  24. února a  trvalo do 04:30 hodin. Nakládání pak pokračovalo i během dne 24. února. Dne  24. 2. 1948 převzal jsem službu dozorčího  důstojníka od praporčíka Podhrázského,  který mne upozorňoval  na odvážení zbraní pro Zbrojovku. Nakládání zbraní  pokračovalo  celé odpoledne až do 20:15 hodin dne 24. 2. 1948. Dělníci dostali  teplou stravu v 18 hod a ihned pokračovali v nakládání. Ve  21 hodin přerušili  nakládání a šli do Zbrojovky. V noci  ve 2 hodiny volal ředitel Zbrojovky, že  vysílá opět auta s  dělníky nakládat zbraně. V nakládání se bylo pokračováno  dne  25. 2. 1948 od 3:30 hodin až do poledne. Nakládání řídili tři úředníci Zbrojovky a jeden důstojník SNB. Zbraně byly nakládány na nákladní auta, která dodaly národní  podniky Královopolská,  Štorek a Zbrojovka. Po naložení odjela vždy skupina osmi aut za asistence SNB. Nakládání probíhalo rychle a hladce, ač v noci  byl mráz až 18 stupňů Celsia  Odvážení zbraní však začalo  již 21. února.  Do Prahy bylo  dopraveno celkem 10 000 pušek  a 2000 samopalů.  Do Bratislavy putovalo 3000  pušek a malé  množství zbraní i do jiných velkých měst…“

CO BYLY LIDOVÉ MILICE?

Lidové milice byly založeny 23. února 1948, původně jako ozbrojená stráž půmyslových podniků. Staly se ozbrojenou složkou ČSSR podřízenou přímo vedení KSČ. Vrchním velitelem lidových milicí byl generální tajemník ÚV KSČ. Pro příslušníky LM byla pořádána vojenská cvičení s armádou a cvičení s cílem prohloubit spolupráci mezi LM a SNB (Sbor národní bezpečnosti). V době nepokojů pak LM byly nasazovány společně s bezpečností a vojskem proti demonstrantům a dalším „protisocialistickým živlům“. Lidové milice byly rozpuštěny v prosinci 1989. V té době měly 84 821 příslušníků.

PŘÍSAHA PŘÍSLUŠNÍKA LIDOVÝCH MILICÍ (z roku 1953)

Já, příslušník Lidových milicí, přísahám na svou čest a svědomí, že budu vždy a za všech okolností chránit lidově demokratické zřízení a vymoženosti pracujícího lidu, zaručené ústavou 9. května. Přísahám, že budu důsledně plnit příkazy Komunistické strany Československa, lidově demokratické vlády a všech svých velitelů a že budu v každou dobu bdělým strážcem proti každému, kdo by se pokusil jakkoliv narušit naši cestu k socialismu. Přísahám, že svou obětavostí v práci a v boji proti nepřátelům pracujícího lidu, jakož i oddaností věci socialismu, budu vzorem všem ostatním občanům. Přísahám, že budu pečovat o vnitřní bezpečnost lidově demokratické republiky Československé, chránit socialistickou zákonnost, dodržovat pracovní disciplínu, střežit socialistické vlastnictví a jsem ochoten ke splnění tohoto úkolu přinést v oběť svou krev i svůj život, aby bylo dosaženo úplného vítězství nad nepřítelem. Poruším-li tuto svou přísahu, nechť mne za to stihne zasloužený trest zákona, obecná nenávist a opovržení pracujícího lidu. Tak přísahám!

 PŘÍSAHA PŘÍSLUŠNÍKA LIDOVÝCH MILICÍ (z roku 1962 do zrušení LM)

Já, příslušník Lidových milicí, přísahám, že budu vždy obětavě a věrně sloužit Komunistické straně Československa, dělnické třídě a své socialistické vlasti a upevňovat internacionální svazky se Sovětským svazem a ostatními socialistickými zeměmi. Budu s plnou odpovědností a svědomitostí zvyšovat svoji politickou a bojovou připravenost a uvědoměle plnit usnesení stranických orgánů, rozkazy nadřízených a všechny úkoly vyplývající z příslušnosti k Lidovým milicím. Jsem připravit chránit se zbraní v ruce zájmy strany, revoluční vymoženosti dělnické třídy a socialistický stát před vnitřním i vnějším nepřítelem a v případě potřeby nebudu váhat při jejich obraně položit i svůj život. Tak přísahám!

ZDROJ: http://www.csla.cz/armada/ozbrojeneslozky/lm.htm

VYSVĚTLIVKY:

Sovětský svaz (SSSR – Svaz sovětských socialistických republik) – krycí název pro ruské impérium, které udržovalo svou moc nad vazalskými zeměmi pomocí teroru.

Stalin – vládce Sovětského svazu a jeden z největších masových vrahů v dějinách.

KSČ (Komunistická strana Československa) – krycí název pro sdružení českých a slovenských pacholků sloužících Stalinovi a zájmům ruského impéria.

Jak to bylo se Sovětským svazem? Viz http://pater-boemus.cz/archiv/3998